Events Categories: Charity

  • 1-%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d6%84%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%81%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf-%d5%a7

    1-ին խաղաթաքստոցը պատրաստ է

    2016թ. դեկտեմբերի 1-ին առաջին նորոգված և կահավորված շինությունը, որը կարելի է օգտագործել որպես պարզագույն թաքստոց երեխաների և չափահասների համար, նորոգվել է Պահապան հիմնադրամի միջոցներով և արդեն հանձնվել է շահագործման Ներքին Կարմիրաղբյուր համայնքի մանկապարտեզի տարածքում: Այնտեղ կարող են ժամանակավոր ապաստարան գտնել շուրջ 50 երեխա և 40 չափահասներ: Սահմանամերձ 14 այլ համայնքներում

    Read More